Uvedení akumulačního radiatoru do provozu

Uvedení do provozu provedete termostatem, který nastavte na požadovanou teplotu místnosti, optimální nastavení teploty je 20 až 21 stupňů. Akumulační radiator pracuje poté zcela automaticky. Když se dosáhne nastavené teploty, přívod proudu do topení se přeruší. Radiator však vyzařuje teplo i nadále, tzn. teplo, které je akumulováno v šamotovém jádru. Jakmile teplota v místnosti poklesne, termostat topení opět zapne. Tento postup se stále opakuje tak dlouho, dokud je topení v provozu.

Pro noční dobu doporučujeme nastavit termostat na 17 až 18 stupňů. Tím spotřebovává radiátor po celou noc méně proudu a obytný prostor nevychladne. Ráno nastavte termostat znovu na 20 až 21 stupňů. Vaše místnost se opět rychle vyhřeje. Chcete-li topení zcela vypnout, nastavte termostat do nejnižší polohy nebo ho zcela vypněte. To se týká termostatů mechanických, pokud budete používat digitální termostaty s týdenním programem, dá se na nich teplotní režim nastavit aniž by jste museli teplotu ručně snižovat nebo navyšovat.

Důležité upozornění!

Pokud je místnost po delší dobu vychladlá, potřebuje topení několik hodin pro vyhřátí na požadovanou pokojovou teplotu.
Vytápějte proto místnosti, zvláště ty, ve kterých se zdržujete po celý den, ve dne i v noci tak, jak je popsáno. Radiator je díky své kvalitě konstruován na trvalý provoz. Jeho dlouhá životnost tím není snížena. Nemusíte se obávat, že náklady na el. energii budou při trvalém provozu vysoké. Termostat přívod proudu k radiatoru velmi často přeruší, rovnoměrné vydávání tepla to nijak neovlivní.

  • Akumulační radiator nezakrývejte
  • Zamezte přímému kontaktu s tekoucí vodou
  • Při manipulaci zamezte pádu a otřesům

Údržba radiatoru:

Elektrické akumulační radiátory nevyžadují při delším provozu revizi, ani jakoukoli technickou údržbu.
Jelikož se na nich provozem nepřipaluje prach, udržovat jejich povrch v čistotě je snadné. Doporučujeme k těmto účelům používat běžné mycí prostředky, mimo hrubého písku. Do vnitřní části panelu se nesmí dostat voda, proto omývejte panel pouze vlhkým hadrem.

Bezpečnost provozu radiatoru:

Spínání a vypínání přívodu el. energie do radiatoru řídí pokojový termostat. Kdy se topení sepne a vypne, závisí na tepelných ztrátách místnosti a na teplotě, kterou na termostatu zvolíte. Pro případ, že by se pokojový termostat z nějakého důvodu porouchal, jsou v radiatoru zabudované havarijní termostaty, které zamezí jeho přehřátí. V každém radiatoru je havarijních termostatů zabudováno několik, záleží na tom, jak je panel velký. Havarijní termostaty vypínají přívod el. proudu při vnitřní teplotě radiatoru 110°C Přívod el. proudu opětně zapínají až klesne vnitřní teplota radiatoru na 55°C.

To, že nepracuje prostorový termostat poznáte tak, že radiátor bude mít stálou vyšší teplotu. Ujišťujeme vás, že závady na pokojových termostatech se vyskytují velmi ojediněle. Pokud by se tak ale přesto stalo, Váš radiátor se díky zabudovaným havarijním termostatům nikdy nepřehřeje a nepoškodí.